VEDTÆGTER for Dansk Forening for Persondataret

Navn og hjemsted.

§ 1.

Foreningens navn er: DANSK FORENING FOR PERSONDATARET (Persondataretsforeningen)/THE DANISH ASSOCIATION FOR DATA PROTECTION LAW.

Foreningens hjemsted er København.

Formål mv.

§ 2.

Stk. 1. Foreningen virker for at øge kendskabet i Danmark til persondataretten samt dennes praktiske aspekter og at fremme forståelsen for persondataretten imellem persondataretsjurister, databeskyttelsesrådgivere og andre med interesse for persondataret. Foreningen kan etablere netværk for databeskyttelsesrådgivere og andre netværk, der understøtter foreningens formål.

Stk. 2. Foreningen kan samarbejde med andre danske og udenlandske foreninger og selskaber mv., når dette efter bestyrelsens vurdering vil tjene foreningens formål og interesser.

Stk. 3. Foreningen forbliver uafhængig af private og offentlige interesser.

Medlemmer.

§ 3.

Stk. 1. Som personligt medlem (A-medlem) kan optages enhver, der beskæftiger sig med persondataret i sit professionelle virke.

Stk. 2. Som firmamedlemmer kan optages selskaber og myndigheder af enhver art, der ønsker at støtte foreningens virke. Et firmamedlemsskab giver de til enhver tid ansatte adgang til at anmode om optagelse som B-medlem i foreningen.

Stk. 3. Nuværende medarbejdere i Datatilsynet, Justitsministeriets Databeskyttelseskontor, Rigspolitiets Databeskyttelsesenhed og universitetsforskere beskæftiget med persondataret har ret til vederlagsfrit medlemskab (B-medlemskab) af foreningen.

Stk. 4. Bestyrelsen afgør om et givent arrangement skal være åbent for ikke-medlemmer og fastsætter eventuelt et deltagergebyr. Studerende og fuldtidsforskere indskrevet på eller tilknyttet en højere læreanstalt kan, medmindre bestyrelsen i enkelttilfælde fastsætter andet, deltage vederlagsfrit i foreningens arrangementer.

Stk. 5. Kontingentet udgør 500 kr. for individuelle medlemmer (A-medlemskab) og 2.000 kr. for firmamedlemsskaber (begge ex. moms). Generalforsamlingen kan med simpel stemmeflerhed justere eller afskaffe kontingentbetaling. Kontingent opkræves ved indmeldelse i Foreningen og ellers én gang årligt. Kontingentet forfalder ved årsskiftet.

Stk. 6. Ved enstemmig beslutning kan foreningens bestyrelse i særlige tilfælde udnævne æresmedlemmer. Disse betaler ikke kontingent.

Stk. 7. Udmeldelse af foreningen kan ske med 1 måneds skriftligt varsel til en 1. januar. Udmeldelse meddeles foreningens sekretær.

Stk. 8. Generalforsamlingen ved stemmeflerhed eller bestyrelsen med enstemmighed kan ekskludere et medlem, når dette vurderes at have handlet klart i strid med foreningens interesser eller formål.

Generalforsamling.

§ 4.

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år inden udgangen af maj måned, første gang i maj måned 2017. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk ved fremsendelse af email til den emailadresse, medlemmet har oplyst til foreningens sekretær og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Begge indkaldelsesformer har fuld gyldighed. Indkaldelse skal ske med mindst 21 kalenderdages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt en kort redegørelse for de forslag, som skal behandles. Forslag skal indsendes til bestyrelsen inden 1. april samme år.

Stk. 2. Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning for de senest forløbne to år.
  3. Forelæggelse til godkendelse af regnskab for samme periode.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvor påkrævet).
  6. Behandling af forslag.
  7. Eventuelt.

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4. Ved generalforsamlingen har personlige medlemmer (A-medlemmer), jfr. § 3, stk. 1, der var medlem pr. 1. februar samme år, 3 stemmer, mens B-medlemmer har 1 stemme. Stemmer kan afgives i henhold til fuldmagt.

Stk. 5. Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i nærværende vedtægter. I udgangspunktet afholdes afstemninger ved håndsoprækning eller akklamation. Formanden, dirigenten eller en gruppe på mindst 3 stemmeberettigede medlemmer kan beslutte, at

en afstemning skal gennemføres på skriftligt grundlag. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de på en generalforsamling stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen ønsker det og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers skriftligt varsel herom til medlemmerne.

Bestyrelse.

§ 5.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 5-8 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Dog vælges og konstitueres foreningens første bestyrelse samt dennes formand og to næstformænd ved foreningens oprettelse.

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. Dog løber den første bestyrelses mandatperiode til generalforsamlingen 2021. Bestyrelsen fordeler sine opgaver blandt dens medlemmer. Nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder og afgående bestyrelsesmedlemmer fratræder middelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelsen vælger foreningens formand og to næstformænd på det første bestyrelsesmøde, som følger efter en ordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i fornødent omfang antage eller vederlagsfrit modtage fremmed medhjælp og indgå i samarbejder med eksterne parter med henblik på at fremme foreningens formål.

§ 6.

Foreningen tegnes af formanden eller af to medlemmer af bestyrelsen.

Foreningen regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabsår. § 7.

Opløsning.

§ 8.

Foreningen opløses ved beslutning herom på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer i foreningen stemmer herfor.

Vedtaget den 29. juni 2016

Vedtægter

crossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram